What the million-euro boost to student life will look like

Original:

Hoe de miljoenenboost voor het Utrechtse studentenleven eruit komt te zien

Door Xander Bronkhorst

Goedkoper sporten, grote feesten en de Parnassosbar overdag open, maar ook betere begeleiding en extra hulp bij het studeren. Met tal van nieuwe initiatieven wil de UU de schade die corona aanrichtte in het Utrechtse studentenwereld repareren. Daarvoor is minimaal 6 miljoen euro beschikbaar.

Dat het gedwongen thuiszitten en thuis studeren voor heel veel studenten zwaar te dragen was, is inmiddels uit en te na bekend. Uit een vragenlijst die kort voor de zomer onder UU-studenten werd afgenomen, bleek wederom dat studenten snakken naar sociaal contact met medestudenten. Studenten worstelen bovendien nog steeds met mentale problemen. Dat die problemen niet meteen verdwijnen nu het onderwijs weer is opgestart, is ook duidelijk.

Daarom besloot het kabinet om universiteiten extra middelen te geven om het studentwelzijn in de komende twee jaar van een broodnodige impuls te voorzien. Dit was een van de onderdelen van het Nationaal Programma Onderwijs waarmee onderwijsinstellingen werden ondersteund in coronatijd (zie kader).

De Universiteit Utrecht krijgt in totaal 5,9 miljoen om studenten aan de universiteit een boost te geven. Tijdens een vergadering van de Universiteitsraad zei lid van het CvB Margot van der Starre dat het UU-bestuur zo nodig zelf nog extra geld beschikbaar zou willen stellen.

Speciale aandacht tweedejaars
Een fors deel van die bijna 6 miljoen gaat naar activiteiten die het communitygevoel en het persoonlijke welzijn en de persoonlijke ontwikkeling moeten versterken, zo is te lezen in een nota (alleen met Solid-id, red) die het UU-bestuur naar de Universiteitsraad stuurde. Daarin beschrijft de UU de plannen die zij de komende twee jaar heeft met de toegekende miljoenen.

Studentenorganisaties kunnen bijvoorbeeld ‘inhaalactiviteiten en reïntroducties’ organiseren. Ook moeten er gezellige huiskamers en samenwerkplekken komen. Om te beginnen zal de bar van cultureel centrum Parnassos in de Kruisstraat de komende twee jaar ook overdag open zijn. Onderzocht wordt of in de Botanische Tuinen eveneens een dergelijke ontmoetingsplek voor studenten te realiseren is.

Het huidige terras bij de Botanische Tuinen (Foto: Botanische Tuinen)

Volgens hoofd Studentenzaken van de UU Marieke de Bakker wordt samen met de studentenorganisaties bekeken welke activiteiten het meest gewenst en op korte termijn haalbaar zijn. “Het is duidelijk dat we binnen de plannen speciaal aandacht besteden aan de tweedejaars die vorig jaar veel gemist hebben. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een groot feest voor alle UU-studenten of gezamenlijke feesten van een aantal verenigingen.”

Maand gratis sporten
Daarnaast komen er initiatieven die gericht zijn op het persoonlijk welzijn van studenten. Zo krijgen studentendecanen en -psychologen meer middelen om studenten te begeleiden. Verder is er sprake van online en offline activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling, waaronder een online coach center.

Ook krijgen alle vijfduizend studenten die al een Olympospas hebben gratis een verlenging van hun abonnement met een maand. Nieuwe kaarthouders ontvangen hetzelfde extraatje. Wie dit najaar wil deelnemen aan cursussen van Parnassos kan een korting van 25 tot 30 procent tegemoet zien. In de komende weken zullen studenten daarvan op de hoogte worden gesteld.

Opmerkelijk is verder dat de nota melding maakt van een onderzoek naar de aanleg van een veld voor de trendy sport ‘padel’ (een kruising tussen tennis en squash) in de nabijheid van het sportcentrum.

Aandacht voor praktische vaardigheden
Behalve voor het versterken van het gemeenschapsgevoel en van het persoonlijke welzijn, is er ook geld beschikbaar voor studenten die moeite hebben met studeren. Zo komen er online modules studievaardigheden en samenwerkgroepen voor studenten die een scriptie moeten schrijven.

Ook komt er extra ondersteuning voor afstudeerders die vinden dat ze in coronatijd te weinig aandacht hebben kunnen besteden aan de praktische vaardigheden die in hun vak van belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klinische vaardigheden voor diergeneeskundestudenten, maar ook om gesprekstechnieken voor studenten Psychologie.

Betere communicatie met studenten
Volgens De Bakker mikt de UU vooral op initiatieven die álle UU-studenten ten goede kunnen komen, maar faculteiten mogen ook zelf nog eigen plannen indienen. Die zullen door een commissie beoordeeld worden. Maar het is wel zaak dat plannen snel uitvoerbaar zijn, aldus het hoofd Studentenzaken. “Het gaat om incidenteel geld om een urgent probleem op te lossen. Dus we zoeken naar concrete ideeën.”

Het is daarnaast van belang dat studenten straks wel weten dat de nieuwe initiatieven er zijn en dat ze er ook gebruik van gaan maken. Daar is De Bakker nog niet helemaal gerust op. Uit de vragenlijst die kort voor de zomer werd afgenomen bleek dat studenten niet erg tevreden zijn over de ondersteuning die vanuit de universiteit werd geboden in de afgelopen anderhalf jaar.

In de gesprekken met studentvertegenwoordigers merkte De Bakker bovendien dat corona de afstand tussen studenten en de universiteit heeft vergroot. “De drempel om naar iemand toe te stappen is hoger. Bovendien zijn de informele contacten minder waardoor studenten niet van elkaar horen waar ze moeten zijn met een vraag.”

Ook leden van de U-raad gaven tijdens de raadsvergadering aan te vrezen dat het geld mogelijk niet terecht komt bij de studenten die dat het meest nodig hebben.

Goede communicatie met studenten is daarom een belangrijk onderdeel van het plan, volgens De Bakker “Ook daarover willen we met studenten in gesprek. Hoe bereiken we onze studenten, zodat ze weten dat dit extra aanbod er is? Misschien moeten er studentambassadeurs komen. De U-raad heeft aangegeven daarover mee te willen praten. We staan te popelen om aan de slag te gaan, zodat studenten er snel iets van gaan merken.”

Ook geld voor geneeskundestudenten en studenten van lerarenopleidingen:

De UU krijgt uit het NPO-programma ook 750.000 euro om geneeskundestudenten die coschappen lopen te helpen. Door corona is de wachttijd voor het lopen van een stageperiode in het ziekenhuis opgelopen tot een half jaar.

Met het geld moeten meer plekken worden gecreëerd. Maar de middelen zijn ook bedoeld om te verwachten problemen voor te zijn. Studenten die vanwege een coronabesmetting of quarantaine tijdelijk uitvallen tijdens hun coschappen moeten alternatief onderwijs kunnen volgen om studievertraging te voorkomen.

Er is ook 600.000 euro beschikbaar om studievertraging en uitval van studenten van de Utrechtse universitaire lerarenopleidingen te voorkomen. Zij hebben door corona minder gelegenheid gehad om stage te lopen. Bovendien hebben veel studenten vertraging opgelopen met hun scriptie waarvoor ze vaak onderzoek moeten doen op scholen.

Tegelijkertijd zijn veel studenten op scholen aan de slag gegaan om te assisteren bij het wegwerken van achterstanden van kinderen. Daardoor doen ze wel ervaring op, maar lopen ze ook studievertraging op.

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt in totaal 8,5 miljard geïnvesteerd in het hele Nederlandse onderwijs om de gevolgen van de coronacrisis te lijf te gaan. Met de middelen worden universiteiten onder meer gecompenseerd voor de halvering van de collegegelden voor studenten in de coronatijd en voor de hogere instroom van studenten.

De UU ontvangt voor beide zaken in twee jaar tijd ongeveer 37 miljoen euro. Dit voorjaar besloot de universiteit al om meer docenten aan te nemen van de middelen.

De UU gaf bovendien al eerder aan het fonds voor promovendi en postdocs die door corona hun onderzoek niet binnen de duur van hun aanstelling konden afronden te verlengen. Ook voor dat fonds kan de universiteit NPO-middelen gebruiken, iets meer dan 4 miljoen.

*********************************************

Translation:

What the million-euro boost for Utrecht student life will look like

Translated by Marjorie van Elven
Everybody knows that being forced to spend months at home was extremely hard for many students. A survey of UU students conducted right before the summer revealed that they were longing for more social interaction, which even led some of them to struggle with mental health issues. It is also obvious that these problems are not going to disappear overnight, now that students are finally allowed back in the classroom.

That’s why the Dutch government has decided to give universities more resources so they can provide students with a much-needed boost to their wellbeing. The measure is part of the National Education Programme (NPO in the Dutch acronym), which foresees financial support to educational institutions throughout the pandemic (see box at the end of the article).

Utrecht University is set to receive a total of 5.9 million euro to give a boost to students’ morale. In a meeting with the University Council, one of the members of the Executive Board, Margot van der Starre, declared that the university is willing to make additional funds available for this purpose, if need be.

Sophomore students get special attention
A significant part of these 6 million euros is going to be spent on activities aimed at fostering a sense of community and improving personal wellbeing among students, according to a memo sent by the Executive Board to the University Council. The document lays out how the university plans on spending that sum over the next two years.

For example, student organisations can use those funds to organise catch-up activities and reintroductions. The money will also be invested in new common rooms and coworking spaces – for starters, the bar located inside Parnassos cultural centre is going to be open during the day as well, at some point in the next two years. In addition, the Botanical Gardens are evaluating the possibility of setting up a similar meeting point for students.

According to Marieke de Bakker, Head of Student Affairs, the university is going to analyse, together with the student organisations, which activities are the most desirable and feasible in the short term. “The plan obviously pays more attention to sophomore students, who missed out on a lot last year. We could, for example, throw a huge party for all UU students or a joint party for student associations.”

Working out for free for a month
Students can also expect initiatives aimed at their physical and mental wellbeing. For example, student counselors and therapists are going to have more means to help students. Additionally, the university is discussing online and offline activities related to personal development, such as an online coaching centre.

What’s more, the 5,000 students who already possess an Olympos pass will all have their subscriptions extended by a month, for free. New cardholders are also eligible. Those interested in following a course at Parnassos this Autumn can be granted a 25 to 30 percent discount. Students will be officially informed about these advantages in the next few weeks. 

Last but not least, there’s an announcement in the memo that is particularly attention-grabbing: the university is studying the possibility of building a padel field next to the sports centre. Padel is a trendy sport that can be described as a mixture of tennis and squash.

Practical skills
But the six million euros are not going to be spent just on activities to foster a sense of community and improve students’ physical and mental wellbeing. There will also be funds available for those struggling with their studies. Expect online courses on certain study skills and work groups for students writing their thesis.

There will also be additional support for graduates who feel like the pandemic has kept them from dedicating enough time to skills that are key in their field. That’s the case of Veterinary Medicine students missing clinical skills and Psychology students missing conversation techniques.

Improved communication 
According to De Bakker, UU is prioritising initiatives that can be helpful for all UU students, but faculties can also submit projects to be evaluated by a committee. The only thing is that the project must be implemented shortly. “These are auxiliary funds to solve an urgent problem. So, we’re looking for concrete ideas,” explains the head of student affairs.

It is just as important for students to be aware of the existence of these initiatives, and that they can take advantage of them. But De Bakker is not so reassured about that. The survey of UU students conducted earlier this year showed that students aren’t satisfied with the support offered by the university in the last 1.5 years.

In her meetings with student representatives, De Bakker noticed that the pandemic has increased the distance between the students and the university. “The threshold to approach someone has become higher, not to mention there are less informal interactions going on, which means students are not getting practical information by asking each other questions.”

Members of the University Council also stated in a meeting that they fear these funds are not going to be enough for the students who need them the most.

Making sure the university communicates effectively with the students is, therefore, a key part of the plan, according to De Bakker. “We’d also like to consult the students about that. How can we reach our students, so that they know that this additional help is available? Maybe we’re going to employ student ambassadors. The UU Council has manifested their interest in talking about that. We are eager to get started, so that students can notice a difference as soon as possible.”

Medicine students and those in teaching programmes also getting more money
Thanks to NPO, Utrecht University is also getting 750,000 euros to help Medicine students doing internships. Because of Covid, the waiting time for an internship at the hospital has risen to six months.

The money will enable the hospital to offer more internship vacancies, but it is also aimed at anticipating problems related to the pandemic. Say an intern contracts the coronavirus and has to quarantine. Thanks to these funds, the intern would have access to alternative education in order to avoid a graduation delay.

In addition, 600,000 euros are available to reduce graduation delays and drop-out rates among those being trained to become school teachers in Utrecht. For them, too, Covid has made it harder to pursue an internship, not to mention many students have had their graduation delayed because they couldn’t conduct research for their thesis at a school.

There are also students who have been employed by schools to assist pupils with learning difficulties. Although that’s a valuable experience, it means that they are running late with their studies.

The National Education Programme allocates a total of 8.5 billion to the Dutch educational system, so that it can deal with the consequences of the Covid-19 pandemic. Among the measures benefitting the higher education sector, universities are being compensated for the reduction of the tuition fee for Dutch and EEA students, and for the rise in the number of students.  

For these two reasons, UU is getting approximately 37 million euros over two years. Last spring, UU had already decided to use part of the funds to hire new teachers. The university has also announced earlier this year that it would extend the funds for PhD candidates and postdocs who were unable to complete their research within the duration of their appointment because of the pandemic. The NPO funds can also be used for that purpose, which would mean a bit more than 4 million euros.

Advertisement